องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
ลงทะเบียนวัคซีนพิษสุนัขบ้า องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา จะดำเนินการสำรวจจำนวนสุนัขและแมว เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สามารถมาดำเนินการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ตั้งแต่ วันที่ 20 ตุลาคม - 24 พฤศจิกายน 2566 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ทั้งนี้ขอให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง ต่อเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ