องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา โดยนายกนิกร ระวังงาน พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานส่วนตำบล ร่วมกับ สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน รพ.สต.ตำบลท่าพระยา รร.วัดน้อย รร.พลอยฯ สยามชัยหาดทรายขาว เข้าร่วม #กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของไทย ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สะอาดสวยงามที่บริเวณวัดท่าใน อบต.ท่าพระยา ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยครับ