องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 อบต.ท่าพระยา ต้องขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน และที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ