องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
วันที่ 26 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา นายกนิกร ระวังงาน ได้มอบหมายให้เลขานายกฯและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคอื่นๆ ที่ยุงเป็นพาหะนำโรค ในพื้นที่ตำบลท่าพระยา หมู่ 2 โดยมีสมาชิกสภาฯ ร่วมด้วยช่วยกันดูแลและช่วยเหลือในพื้นที่หมู่ 2 อบต.ท่าพระยา ปรารถนาดีในความปลอดภัยของประชาชนไม่มีโรคไข้เลือดออกในตำบลท่าพระยา
สอบถาม