องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
วันที่ 25 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา นายกนิกร ระวังงาน ได้มอบหมายให้เลขานายกฯและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคอื่นๆ ที่ยุงเป็นพาหะนำโรค ในพื้นที่ตำบลท่าพระยา หมู่ 4 โดยมีสมาชิกสภาฯ ร่วมด้วยช่วยกันดูแลและช่วยเหลือในพื้นที่หมู่ 4